23 december 20213,6 minuten

Speciale zorgen voor de natuur…

In het kader van de samenwerken zijn we al enige tijd nauw in contact met de vertegenwoordigers van de natuur- en milieuorganisaties. We hebben het dan over de belangrijke initiatieven voor de natuur rondom Windpark Maasvlakte 2.

Al eerder vertelden we over de stilstandvoorziening die wordt aangestuurd door de vogelradar, het plan om dit verder te optimaliseren en het aanleggen van een broedvoorziening. Nu de bouw van het windpark aanstaande is nemen we ook maatregelen om het werkterrein broedvrij te houden. We vertellen hier over de huidige status van deze initiatieven.

Robin radar Max | Maasvlakte 2

Robin vogelradar

Locatie Robin Radar

Om vogels zo goed mogelijk te beschermen wordt het windpark voorzien van een vogelradar, de zogenaamde “Robin Radar”. Met gegevens die we krijgen via de vogelradar sturen we de stilstandvoorziening aan. Dit betekent dat we de windturbines kunnen stilzetten op het moment dat de Robin Radar vogels detecteert.

Windpark Maasvlakte 2 is met 22 molens verdeeld over de harde én de zachte zeewering een groot en uitgestrekt park. We willen graag dat de radar de vliegbewegingen in het gehele gebied goed overziet. De radar mag dus niet worden afgeschermd door grote schepen of gebouwen. We onderzochten daarom met een bureaustudie en veldtest wat de beste locatie is voor de radar.

De beste zichtlijn voor de radar lijkt nu een plek op de harde zeewering, schuin achter de brandweerkazerne. We hebben daar goed zicht op de meeuwenpopulatie rond de harde zeewering. De meeste foerageervluchten van meeuwen vinden daar ook plaats. De zachte zeewering is dan wel iets minder goed in beeld. We onderzoeken de impact daarvan en de mogelijke oplossingen.

Meer weten over de Robin Radar en de monitoringsvoorziening lees deze artikelen:

Robin de slimme vogelradar

Natuur beschermen door stilzetten wieken

Stilstandvoorziening voor vogels is maatwerk

Monitoringsplan

Om de stilstandvoorziening voor de lokale vogels goed af te stemmen op de werkelijkheid, monitoren we 3 jaar lang de vliegbewegingen van de zilvermeeuw, de kleine mantelmeeuw, de visdief en de aalscholver. We doen dit met waarnemers in het veld. Ook doen we slachtofferonderzoek naar deze soorten. Het doel van de monitoring is om de stilstandvoorziening nog beter te maken en daarmee zoveel mogelijk vogelslachtoffers te voorkomen.

Broedvoorziening

Behalve de stilstandvoorziening gaan we ook de visdief helpen door de mogelijkheden om in rust te broeden te verbeteren. We onderzoeken samen met het Zuid-Hollands Landschap wat daarvoor de mogelijkheden zijn in het Oostvoornse Meer. Met het Havenbedrijf Rotterdam kijken we naar de mogelijkheden om voor de zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw iets extra’s te betekenen in het havengebied zelf.

Vleermuisdetectie

Om de vleermuizen, die ook af en toe in het gebied rondvliegen, te beschermen gaan we de windmolens stilzetten tijdens weersomstandigheden waarbij veel vleermuizen actief zijn. Daarnaast voorzien we twee windmolens van vleermuisdetectors. Deze komen ter hoogte van de rotor én op de mast zelf. We onderzoeken daarmee of het zinvoller kan zijn om de windmolens te stoppen als een vleermuis gesignaleerd wordt.

Stilstand windmolens

  • Vleermuizen
  • Broedseizoen

Broedvrijhouden werkterrein

Zodra een vogel broedt, mag je die niet meer storen. Dus voordat we starten met de bouw van het windpark zorgen we ervoor dat vogels zich elders in het gebied gaan nestelen. Vanaf begin maart al loopt daarom een man met een hond continu door het gebied, om de vogels die op zoek zijn naar een rustige broedplek, weg te jagen van de bouwlocatie. Ze kunnen dan een andere, betere plek zoeken. De honden zijn hiervoor speciaal getraind. Ze jagen de vogels weg zonder ze te doden of te verwonden. Verder maken we de locatie onaantrekkelijk door het gebied waar nodig te maaien. In de nacht gaat op een groot opslagterrein een laserverlichting rond. Zo zitten de natuur en de bedrijvigheid elkaar uiteindelijk niet in de weg.

Broedvrij houden werkterrein 

Dagelijks bezoek van man met speciaal getrainde hond.

Ecologisch werkprotocol

Onze aannemers werken straks volgens een ecologisch werkprotocol. Dit protocol schrijft voor hoe er tijdens de bouw omgegaan moet worden met beschermde flora en fauna. Zo weten we bijvoorbeeld al dat er mogelijk Glad Biggenkruid aanwezig is op de bouwlocatie. Daar houden we dan rekening mee.

Afsluiting Prinses Maximaweg, fietspad en strand
Krijgt uw project een bijdrage uit ons fonds Windpark Maasvlakte 2?

Deel dit bericht!