29 oktober 20203,2 minuten

Het milieueffectrapport

De resultaten van de MER-onderzoeken staan beschreven in het milieueffectrapport (MER). Het beschrijft de mogelijke impact van het nieuw te bouwen windpark op de natuur, externe veiligheid, bodem en water, archeologie en cultuurhistorie, landschap, en ruimtegebruik. Daarnaast wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel geluid en slagschaduw het windpark produceert en wat de verwachte energieopbrengst is. Vervolgens is gekeken welke maatregelen te nemen zijn om de eventuele impact te verminderen. We zoomen hieronder in op een aantal belangrijke thema’s uit het onderzoek.

Effect van het windpark op vogels

Uit het onderzoek dat we naar vogels hebben gedaan blijkt dat er aanvaringsslachtoffers kunnen vallen als er straks windturbines op deze locatie staan. In het vogelonderzoek maken we onderscheid tussen trekvogels en lokale vogels. Voor de trekvogels geldt dat de populaties van de betrokken vogelsoorten zeer groot zijn, waardoor de sterfte niet van invloed is op de instandhouding van deze soorten. Voor lokale vogels hebben we de visdief, kleine mantelmeeuw en zilvermeeuw herkend als kwetsbare soorten. Daar blijkt er wel een beperkte invloed op de trend van deze soorten te zijn; echter is deze dermate klein dat die acceptabel is.

Om het aantal vogelslachtoffers als gevolg van het windpark te beperken zetten we een vogelradar in. Deze radar helpt ons om de vliegbewegingen van vogels in de omgeving van de Tweede Maasvlakte altijd goed in beeld te hebben. De informatie die de radar ons geeft gebruiken we voor een zogenaamde stilstandvoorziening. Deze voorziening schrijft voor wanneer we de windturbines stil kunnen zetten. Dat kan bijvoorbeeld op het moment dat er veel vogels langs de turbines vliegen. Wil je meer weten over de vogelradar? Lees hier meer over de slimme Robin vogelradar.

Natuurfonds

Behalve de stilstandvoorziening stelt Eneco ook een natuurfonds ter beschikking. Met dit fonds kunnen we bijvoorbeeld een extra broedeiland creëren voor visdieven en meeuwen in de Slufter. We kunnen ook het broedgebied afzetten en daarbij roofdieren wegvangen tijdens het broedseizoen. Het doel hiervan is het verbeteren van de broedgelegenheid voor deze kwetsbare soorten. Hiermee vergroten we de kans op broedsucces en worden populaties robuuster. Zo voorkomen we dat mogelijke aanvaringen leiden tot populatieverzwakking.

Voor het uitvoeren van de verbeteringen aan de broedhabitat werkt Eneco graag samen met Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat. Besluitvorming over maatregelen vindt plaats in samenspraak met de natuurorganisaties.

Gevolgen voor vleermuizen

In de buurt van het windpark zijn geen verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig. Aantasting van verblijfplaatsen kan daarom worden uitgesloten. Het gebied heeft weinig betekenis voor vleermuizen, maar ze komen er wel. De aanwezige soorten, zoals de gewone dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis en de rosse vleermuis kunnen dus in aanraking komen met de rotorbladen van een turbine. De sterfte als gevolg daarvan is relatief beperkt. Om de vleermuizen te beschermen krijgen de windmolens een automatische vleermuisdetector. Er is dan real time informatie over de nabijheid van vleermuizen en de molens worden dan wanneer nodig uitgeschakeld.

Andere beschermde soorten

Verder leven er voor de Wet Natuurbeheer geen beschermde planten, ongewervelden, amfibieën, reptielen, vissen en grondgebonden zoogdieren. Effecten van het windpark op deze beschermde soorten zijn uitgesloten, zowel tijdens de bouw als later in de gebruiksfase van het windpark.

Effect op kitesurfen

De Maasvlaktestranden trekken veel bezoekers aan. Niet alleen natuurliefhebbers en wandelaars maar ook sporters, zoals surfers, genieten zomers én ’s winters van het strand. Met name voor kitesurfers kunnen gevaarlijke situaties ontstaan als zij vlakbij de windturbines kiten. Stel dat een kitesurfer niet kan bijsturen of stoppen op het moment dat de wind hem richting een turbines blaast. Dan is een aanvaring met een windturbine misschien wel mogelijk. In deze situatie wil natuurlijk niemand terecht komen. Kitesurfen ter hoogte van het extensieve strand is daarom niet langer wenselijk. Gelukkig blijft er straks voldoende gelegenheid om te kitesurfen in de daarvoor aangewezen gebieden ten zuiden van de Slufter.

Robin radar Max | Maasvlakte 2Robin de slimme vogelradar
Webinar EnecoOnline informatiebijeenkomst over de ontwerpbesluiten

Deel dit bericht!