Er is op dit moment nog geen vergunning afgegeven. Alle onderzoeken, gedaan in het kader van de milieueffecten, worden op dit moment beoordeeld door het bevoegd gezag. Deze stukken worden na de zomer als ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Dan is er ook een inspraakmoment waarbij iedereen zienswijzen kan indienen. Op onze website staat het stappenplan en de planning van de vergunningsaanvraag. We communiceren daar ook te zijner tijd de exacte datum van de publicatie van het ontwerpbesluit.